فال انبیا حضرت شعیب

  شعیب (ع) آمد . چو در فال تو ای دوست بدان فال تو بی اندازه ، نیكوست مشو غافل تو از لطف خداوند كه هر نیك و بدی اندر ید اوست   فال انبیا الهی بگیرید    ای صاحب فال،در كنف لطف خداوندگار ، روزگار با تو همراه است شكرانه نعمتهای بیدریغ خداوندی، بجای…

فال انبیا حضرت هارون

چو در فال تو آمد ،نام هارون (ع) شود ،سرمایه كار تو افزون   از این سرمایه، همچون، حاتم طی به بخشا،نی،بنه مانند قارون   فال انبیاء بگیرید    ای صاحب فال در اثرمساعدت و نزدیكی با یكی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حصل میگردد كه سرمایه كارت بالا می گیردوجزو، سرمایه داران…

فال انبیا حضرت هود

چو در فال تو آمد، حضرت هود (ع) شود احوال بیمار تو ،بهبود شفا،یابی تو از لطف خداوند شود اندوه بسیار تو محدود   فال انبیا بگیرید    ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و كرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد كرد و هرگز نگران مباش و به لطف…

فال انبیا حضرت صالح

چو در فال تو آمد ،نام صالح (ع) مصون ، مانی ، تو از ترفند طالح   ولیكن، مصلحت در بی خیالیست كه باشد بهترین نوع مصالح     فال انبیا بگیرید    ای صاحب فال ،عده ای (طالح) مردانی بدكار و تبهكار با ترفند یعنی: مكر و حیله و تزویر،قصد فریب تو را دارند…